Skip to main content

Tristan Auron Dampfbügelstation 6,5 bar Dampfdruck – 2800 W, Variabler Dampf, 420g/Min. Dampfstoß I 1,7L Wassertank – Abschaltautomatik (Superfast) – 6

Tristan Auron Dampfbügelstation 6,5 bar Dampfdruck - 2800 W, Variabler Dampf, 420g/Min. Dampfstoß I 1,7L Wassertank – Abschaltautomatik (Superfast) - 6